Darmowa dostawa od 250,00 PLN
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania rezerwacji produktów na odległość za pośrednictwem platformy ShishaSklep.pl, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy Rezerwacji na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient / Nabywca / Rezerwujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Rezerwacji towaru.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobom prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Sprzedawca:
  AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  tel. +48 798 827 827,
  info@shishasklep.pl,
  NIP 5272789085,
  REGON 366030233.
 7. Adres siedziby :
  Księcia Janusza 19/31/75,
  01-452 Warszawa.
 8. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://shishasklep.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz zarezerwować Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 9. Umowa rezerwacji na odległość - umowa rezerwacji Towaru / umowa dostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może zarezerwować w Sklepie Internetowym.
 11. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
  3. inne formy interakcji za pomocą danych.
 12. Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
 13. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://shishasklep.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 15. Elektroniczny formularz rezerwacji - udostępniania przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla Nabywcy elektroniczna procedura dokonywania rezerwacji.
 16. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla Nabywcy elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://shishasklep.pl/returns-open.php.
 17. Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla Nabywcy elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://shishasklep.pl/rma-open.php.
 18. Wysłanie rezerwacji - zatwierdzenie rezerwacji poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę / Rezerwuje i płacę" traktowane jako złożenie przez Rezerwującego wiążącego dla niego - oświadczenia woli zawarcia z AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowy rezerwacji na odległość.
 19. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczący danego Nabywcy oraz składanych przez niego rezerwacji i zawieranych Umów rezerwacji na odległość, z wykorzystaniem którego Nabywca może składać rezerwacje, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Rezerwacji na odległość.
 20. Opinia obsługi rezerwacji lub opinia poszczególnych Towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane w formie gwiazdek od 1 do 5.
 21. Rezerwacje subskrypcyjne - rezerwacje utworzone automatycznie w ramach Subskrypcji.
 22. Subskrypcja - usługa elektroniczna pozwalająca na automatyczne tworzenie Rezerwacji subskrypcyjnych określonych Towarów, zgodnie z wybraną przez Nabywcę powtarzalnością, bez konieczności składania odrębnych rezerwacji aż do zakończenia Subskrypcji.
 23. Płatności cykliczne - to płatności obsługiwane w ramach usługi płatniczej IdoPay świadczonej przez Operatora i realizowane w sposób automatyczny, w określonych cyklach, stosowane do opłacania Rezerwacji subskrypcyjnych na podstawie zgody, która została udzielona przez Nabywcę podczas rozpoczęcia Subskrypcji (stałe zlecenie posiadacza Karty).
 24. Operator - IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, o kapitale zakładowym: 800 000,00 złotych. Adres do doręczeń: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, określany także jako: „IdoPayments” będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794 ze zm.)[dalej: „UUP”].
 25. Karta – karta płatnicza wydana w ramach systemów Visa lub International lub Mastercard International, dopuszczona do regulacjami tychże systemów do realizacji transakcji bez fizycznej obecności.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów Rezerwacji online - w zakresie Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojej rezerwacji,
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w których AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością potwierdza otrzymanie rezerwacji, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie rezerwacji do realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Nabywca następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona informację o Towarach możliwych do nabycia po złożeniu Rezerwacji przez Odbiorcę oraz zaproszenie do składania Rezerwacji.
 4. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy Rezerwacji na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Nabywca może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3. Rezerwacje

 1. Złożenia rezerwacji w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję rezerwacji bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
 2. Rezerwacji dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza rezerwacji dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór rezerwowanych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz rezerwacji określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zarezerwować do wskazanej przez siebie lokalizacji. Rezerwujący podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Rezerwujacego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonej rezerwacji. Podsumowanie rezerwacji będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu rezerwacji, jednostkowej oraz łącznej ceny rezerwowanych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia rezerwacji i znajdującym się na Elektronicznym formularzu rezerwacji wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 5. W celu złożenia Rezerwacji konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu rezerwacji danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku "Rezerwuje i płacę".
  1. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza rezerwacji stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy rezerwacji, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Umowę rezerwacji traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza rezerwacji, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Rezerwującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie rezerwacji i podanie jego numeru.
  3. Po zawarciu Umowy rezerwacji, Rezerwujący otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonej rezerwacji zawierające: potwierdzenie przyjęcia rezerwacji i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji oraz ogólnych warunków zawartej Umowy Rezerwacji na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po rezerwacji oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.
  4. Złożona Rezerwacja nie stanowi oferty i nie zobowiązuje Klienta do nabycia zarezerwowanego Towaru. Ewentualna decyzja o nabyciu zarezerwowanego Towaru zostaje podjęta przez Klienta po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem po jego przesłaniu do miejsca odbioru i ewentualnego zawarcia Umowy sprzedaży, która następuję po akceptacji zarezerwowanego towaru.
  5. Do czasu rozpoczęcia przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji rezerwacji :
   1. Klient może zmienić swoją rezerwację przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza rezerwacji i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania rezerwacji. Zmiana rezerwacji następuje poprzez złożenie nowej, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonej. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowej rezerwacji, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
   2. Klient może anulować swoje rezerwację wybierając opcję „anuluj zamówienie / anuluj rezerwację” dostępną na stronie Elektronicznego formularza rezerwacji.
   3. W przypadku podjęcia przez Klienta po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem decyzji o jego nabyciu, a tym samym zawarciu Umowy, opłata za Rezerwację w części przekraczającej koszt przesyłania do miejsca odbioru i ewentualnego nabycia zostanie zaliczona na poczet ceny brutto nabytych Towarów. Opłata za Rezerwację nie znajdująca pokrycia ani w kosztach przesłania do Klienta zarezerwowanego Towaru, ani w cenie brutto nabytych Towarów, zostanie zwrócona Kupującemu na zasadach określonych w § 3 ust. 5 Regulaminu.
   4. Jeżeli po zapoznaniu się z zarezerwowanym Towarem, Kupujący nie zdecyduje się na nabycie tego Towaru, powinien go odesłać w stanie nieużywanym, na adres Firmy. Następnie AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie do 10 dni roboczych od zwrotu towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca.
  6. Czas realizacji Rezerwacji wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
  7. Rezerwujący udziela pełnomocnictwa osobie fizycznej wskazanej przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , do negocjacji cen, wysyłki zarezerwowanego towaru celem jego nabycia w trakcie odbioru, po otrzymaniu całkowitej zapłaty za rezerwację na konto https://shishasklep.pl. Rezerwacja nie stanowi sprzedaży Towaru, lecz w jej drodze Klient rezerwuje wybrany produkt, dając umocowanie do jego wysłania, następnie przy odbiorze następuje nabycie zarezerwowanego towaru. Rezerwacja nie stanowi umowy sprzedaży na odległość.

§ 4. Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat, za pobraniem (z płatnością na konto po dostawie). Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Płatności za rezerwację można dokonać w sposób wybrany w momencie składania rezerwacji na Elektronicznym formularzu rezerwacji.
 3. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://shishasklep.pl/pol-payments.html.

§ 5. Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu rezerwacji Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot zarezerwowanych produktów do AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może odstąpić od umowy rezerwacji, po uprzednim wezwaniu Nabywcy w wiadomości e-mail podanej w procesie rezerwacyjnym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Nabywcy oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Nabywcy otrzymaną płatność za zarezerwowany przez Nabywcę Towar.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://shishasklep.pl/pol-delivery.html.

§ 6. Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu

 1. Konsument, który zawarł Umowę rezerwacji na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy rezerwacji zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w paragrafach 6 i 7 niniejszego Regulaminu przysługuje także Przedsiębiorcy indywidualnemu. O ile mowa w paragrafach 6 i 7 niniejszego Regulaminu o Konsumencie, rozumie się przez to również Przedsiębiorcę indywidualnego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://shishasklep.pl/returns-open.php.
  2. odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
  3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt 1 i 2.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 7. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument zobowiązany jest zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży / rezerwacji zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  7. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

§ 7. Skutki odstąpienia od umowy

 1. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży / rezerwacji rzeczy, zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sposobowi dostarczenia.
  1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  2. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
  3. Jeżeli AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lub osobie upoważnionej przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 5. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedającego.
 6. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

§ 8. Reklamacja

 1. Reklamację z tytułu wady Towaru albo niezgodności Towaru z zawartą Umową rezerwacji na odległość można złożyć:
  1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  2. w formie pisemnej na adres siedziby AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub poprzez e-mail na adres info@shishasklep.pl.
 2. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Nabywcy Towar posiada, żądania wobec AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazuje Nabywcy / Rezerwującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
 3. Kroki jakie musi podjąć Nabywca celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reklamowanego Towaru wskazane są w na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
 4. W przypadku uznania przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową rezerwacji zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dłuższy.
  2. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  3. Konsument udostępnia AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Towar podlegający naprawie lub wymianie. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbiera Towar na swój koszt.
 6. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy za wady zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 7. Dostarczanie Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbywa się na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  1. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
  2. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
  3. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w terminie 21 dni od chwili, w której AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedający.

§ 9. Opinie

 1. Opinię dotyczącą obsługi rezerwacji lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednej rezerwacji - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Opinii.
 2. W ramach ww. Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego.
 4. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszcza jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym - oznacza jest na stronie Sklepu komentarzem "opinia potwierdzona zakupem". Każda inna Opinia oznaczana jest jako "opinia niepotwierdzona zakupem".
 5. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może publikować Opinie dotyczące danego Towaru z innych swoich Sklepów internetowych.
 6. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zmienia Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.
 7. Nabywca wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 9. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
 10. Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 10. Własność intelektualna

 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Opinii w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 11. Zasady sprzedaży w modelu subskrypcji

 1. Usługa elektroniczna w postaci Subskrypcji może być świadczona przez AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Kupującego / Nabywcę.
 2. Korzystanie z Subskrypcji umożliwia cykliczną dostawę wybranych Towarów, we wskazanych przez Klienta odstępach czasu, bez konieczności składania kolejnych rezerwacji aż do zakończenia Subskrypcji. Płatność za Subskrypcję dokonywana jest wyłącznie przy wykorzystaniu mechanizmu Płatności cyklicznych i tylko za pośrednictwem jednej Karty.
 3. Odpięcie Karty z Subskrypcji powoduje zakończenie Subskrypcji.
 4. Transakcje w ramach Płatności cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji posiadacza Karty w serwisie Operatora (lub podmiotu, za pośrednictwem którego Operator obsługuje Transakcje). Rejestracja będzie miała na celu uwiarygodnienie, że Klient zlecający Płatność cykliczną jest uprawnionym posiadaczem Karty, która będzie obciążana. Przed dokonaniem rejestracji Karty na stronie transakcyjnej, Klient zobowiązany jest udzielić zgody na regularne pobieranie opłat poprzez uruchomienie usługi Płatności cyklicznych. Zgoda jest przechowywana w serwisie Operatora.
 5. Kupujący tworzy Subskrypcję poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym formularzu rezerwacji. Potwierdzenie utworzenia Subskrypcji wysyłane jest niezwłocznie na adres e-mailowy Nabywcy, wskazany przy dokonywaniu pierwszej Rezerwacji subskrypcyjnej.
 6. Klient / Nabywca zarządza Subskrypcją poprzez Konto według dostępnych opcji.
 7. Subskrypcja dokonywana jest na czas nieokreślony.
 8. Klient / Nabywca możne zakończyć Subskrypcję w każdym czasie. Zakończenie Subskrypcji przez Klienta / Nabywcę jest równoznaczne z cofnięciem zgody na kolejne obciążenia w ramach Płatności cyklicznych. W tej sytuacji kolejna Rezerwacja subskrypcyjna nie zostanie utworzona. Jeżeli zakończenie Subskrypcji nastąpi po upływie daty wskazanej w e-mailu, o którym mowa w pkt 11 to bieżąca Rezerwacja subskrypcyjna zostanie zrealizowana jako ostatnie.
  a). Zakończenie Subskrypcji następuje poprzez wybranie przez Kupującego / Nabywcę opcji „Zakończ subskrypcję” w ustawieniach danej Subskrypcji, które są dostępne po zalogowaniu Klienta z poziomu jego Konta.
  b). Kupujący może również zakończyć Subskrypcję przez e-mailowy kontakt z obsługą sklepu info@shishasklep.pl.
 9. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo zakończyć Subskrypcję, o czym poinformuje Kupującego / Nabywcę w formie e-mail lub przez kontakt telefoniczny z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. W ten sytuacji środki z Karty nie zostaną pobrane oraz nie będą tworzone kolejne rezerwacje subskrypcyjne.
 10. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniony do zmian cen Towarów w trakcie trwania Subskrypcji, o czym Kupujący / Nabywca jest informowany w korespondencji e-mailowej, o której mowa w pkt. 11.
 11. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wysyła do Kupującego wiadomość e-mailową o utworzeniu Rezerwacji subskrypcyjnej z podaniem jego przedmiotu, ilości, ceny (w tym o zmianie ceny jeżeli miała ona miejsce), terminie realizacji oraz o dacie planowego pobrania środków z Karty - nie później niż na 3 dni przed pobraniem środków z Karty. Ponadto, AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje Kupującego / Nabywcę o możliwości zakończenia Subskrypcji załączając link prowadzący do ustawień umożliwiających zakończenie danej Subskrypcji z poziomu Konta Klienta i datę, do której będzie to skuteczne. W przypadku zakończenia Subskrypcji po dacie wskazanej w mailu - zakończenie będzie miało skutek do kolejnych Rezerwacji subskrypcyjnych. Oznacza to, że Subskrypcja zostanie zakończona, ale jako ostatnie zostanie zrealizowane bieżąca Rezerwacja subskrypcyjna.
 12. Jeżeli próba obciążenia Karty nie powiedzie się, Klient / Nabywca e-mailem zostanie poinformowany o braku możliwości pobrania płatności. Możliwe powody braku pobrania płatności to: brak środków na Karcie, utrata ważności Karty lub problemy techniczne.
 13. Utrata ważności Karty powiązanej z Subskrypcją lub brak możliwości autoryzacji zlecenia płatniczego z innych powodów powoduje zakończenie Subskrypcji.
 14. Rezerwacja subskrypcyjna zostanie zrealizowana wyłącznie po skutecznym pobraniu środków z Karty.
 15. Zakończenie Subskrypcji pociąga za sobą natychmiastowe rozwiązanie umowy rezerwacji Towaru.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2024.05.11.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Klienta / Nabywce.
 3. AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient / Nabywca będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13. Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje Konsumentowi / Nabywcy i Przedsiębiorcy indywidualnemu.
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  1. w przypadku umowy rezerwacji od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  5. w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Księcia Janusza 19/31/75, 01-452 Warszawa, tel. +48 798 827 827, info@shishasklep.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://shishasklep.pl/returns-open.php. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy - mamy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracaną rzecz proszę odesłać na adres: AWL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Księcia Janusza 19/31/75, 01-452 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa.

§ 14. Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

pixel